Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR Privacy notice

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost a s těmito údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. 

Společnost Tribal Jewelry s.r.o., Branická 69/66, 14700 Praha 4, IČO: 04393279, DIČ: CZ04393279 (dále jen „Tribal“ nebo „my“), věnuje maximální možnou pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů. Kromě nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) se řídíme platnými zákony České republiky.

Veškeré údaje, které společnost Tribal shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení.

Ochrana osobních údajů nejen našich zákazníků, ale i příjemců, dodavatelů, partnerů a samozřejmě zaměstnanců, je naší prioritou. V souvislosti s Nařízením GDPR Vám níže přinášíme naše zásady zpracování osobních údajů. 

Osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících a uživatelích našeho webu v roli správce.


Správce osobních údajů
:

Tribal Jewelry s.r.o., Branická 69/66, 14700 Praha 4, IČO: 04393279

 

Jaké údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro uskutečnění obchodu nebo poskytnutí služby, kterou si s námi sjednáváte, za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky. 

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

a) bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo

b) na základě Vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo s námi máte uzavřenou objednávku nebo kupní smlouvu či u nás nakupujete zboží. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zásilky, jejíž doručení si u nás objednala Vaše společnost nebo obchodní partner.

Zpracováváme následující osobní údaje:

a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení. IČO a DIČ, pokud jste podnikatel

b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa

c) údaje o nákupním chování, kterými jsou zejména údaje o uskutečněných nákupech, způsobu platby včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích

d) údaje o Vašem chování na webu, zboží, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení

e) údaje o bonitě a důvěryhodnosti, k zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů nebo pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Účely zpracování

1.      Pokud u nás nakoupíte nebo objednáte dodání zboží nebo s námi uzavřete kupní smlouvu

V případě, že si u nás nakoupíte zboží na fakturu s odloženou splatností, objednáte dodání zboží nebo s námi uzavřete kupní smlouvu o opakovaných dodávkách zboží nebo jinou smlouvu, provádíme následující zpracování:

1.1.       Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud s námi jako fyzická osoba uzavřete kupní smlouvu nebo objednávku na dodání zboží, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem plnění této smlouvy nebo objednávky, Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. 

Jestliže u nás objednáte dodání zboží jako zástupce právnické osoby nebo jako zaměstnanec fyzické osoby OSVČ, zpracováváme za účelem plnění této smlouvy Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem dodání zboží nebo plnění smlouvy, znamená, že je použijeme zejména:

1.2.       Zpracování na základě oprávněného zájmu

1.2.1.      Pokud u nás zakoupíte zboží na fakturu s odloženou splatností nebo objednáte dodávku zboží nebo s námi uzavřete kupní smlouvu, uchováme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o zakoupeném zboží na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme Vaše údaje po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

1.3.       Zpracování na základě plnění právních povinností 

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o uskutečněných obchodech, a to z důvodu dodržování zejména následujících předpisů:

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

2.      Pokud jste adresátem zásilky, jejíž doručení si u nás objednala Vaše společnost nebo obchodní partner

Pokud jste adresátem zásilky, jejíž doručení je u nás objednáno, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje:

Pro přípravu, uzavření a plnění objednávky nebo kupní smlouvy s naším zákazníkem Vaše osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k realizaci objednávky nebo kupní smlouvy. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu 10 let.

3.      Pokud navštívíte náš web

3.1.       Využívání souborů cookies a dalších technologií

Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby.

Dále do Vašeho zařízení:

Pokud využití cookies třetích stran nevypnete ve svém prohlížeči a setrváte na našich stránkách nebo kliknete na tlačítko „Rozumím“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, že s  využíváním těchto cookies Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce ve vašem prohlížeči. 

3.2.       Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte náš web www.brosway.cz zpracováváme údaje o Vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

Údaje o Vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:

IP adresa vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 14 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku, respkt. kdykoliv si nastavení změnit.

4.    Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím emailu a sociálních sítí, budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

5.    Pokud nám udělíte svůj souhlas:

Pokud dosud nevyužíváte naše služby (nemáte s námi uzavřenou objednávku nebo kupní smlouvu) a při poskytnutí svých údajů nám udělíte svůj souhlas, můžeme Vaše identifikační a kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek a pozvánek e-mailem, textovou zprávou, sdělit Vám naše nabídky po telefonu nebo jinými prostředky, popř. Vám je můžeme zaslat poštou.

Váš souhlas je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat nebo upravit nastavení na https://www.brosway.cz/privacy_policy

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení a zabezpečení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají výhradně na základě našich pokynů a pro účely vyřízení vašich objednávek
Takovými zpracovateli jsou zejména:

-  naši partneři zajišťující přepravu;

 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci poptávky nebo objednávání zboží, uzavírání kupní smlouvy nebo při komunikaci s námi. V případě, že jste příjemcem zásilky, získáváme Vaše údaje od osoby, která objednávku zboží u naší společnosti sjednala. Osobní údaje přímo od Vás získáváme také sledováním Vašeho chování na našem webu. 

 

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

1.   Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu je zpracováváme a uchováváme, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Na vyřízení Vašeho požadavku si vyhrazujeme dobu 30 dní.

2.    Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

3.    Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz. část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

4.      Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

5.    Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (viz. část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

 6.    Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz. část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

7.     Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou adresu info@brosway.cz. Na této adrese je Vám k dispozici osoba zodpovědná za dodržování souladu s GDPR.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Vstupte do světa rosato!
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje.